Uit welke onderdelen bestaat een volledig niv.1 assessment?

Een niveau 1 assessment is bedoeld voor kandidaten die een uitvoerend uniformberoep ambiëren of reeds werkzaam zijn binnen het publieke domein. Het betreft een volledig assessment, bestaande uit: een persoonlijkheidstest, een intelligentietest, een sporttest en een psychologisch interview.

 

> Persoonlijkheidsonderzoek:

Ten einde de persoonlijkheid zo goed mogelijk in kaart te brengen, zal een kandidaat een NEO-FFI-3 vragenlijst beantwoorden. Dit is een goed onderbouwde, brede en complete Big Five persoonlijkheidsvragenlijst. De NEO-vragenlijst is één van de meest onderzochte en gebruikte psychologische instrumenten ter wereld om de persoonlijkheid in kaart te brengen.

 

Hierbij worden namelijk de vijf belangrijkste domeinen van de persoonlijkheid in kaart gebracht: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid.

Het heeft een groot gebruiksgemak en zeer goede psychometrische kwaliteit. Het zijn zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met de stellingen over zichzelf. De NEO-FFI-3 bestaat uit 60 vragen en duurt ongeveer 15 minuten om in te vullen.

 

> Intelligentie structuur test:

De IST is een complete en veelzijdige inzetbare intelligentietest voor jongeren en volwassenen die groepsgewijs afgenomen kan worden. De test geeft een algemene intelligentie score, geheugen score en algemene ontwikkeling score. De test bestaat uit verbale, numerieke en figurale opgaven. Samen geven deze een betrouwbare IQ-meting aan. De resultaten van de kandidaten zullen vervolgens vergeleken worden met een vergelijkbare normgroep.

 

> Sporttest:

De kandidaat zal na het psychologisch onderzoek een sport en mobiliteitstest doen. Hierbij zal er rekening gehouden worden met de fysiologische en medische achtergrond van elke kandidaat. Verantwoord testen is hierbij het uitgangspunt.

 

Ten einde de fysieke vaardigheden te toetsen, zal er gebruikt gemaakt worden van de shuttle run-test. Een shuttle run test, ook wel piepjestest genoemd, is een test waarbij tussen twee lijnen heen en weer wordt gelopen. Het is bedacht in 1982 door Leger en Lambert. De test wordt uitgeoefend door piepgeluiden die opgenomen zijn op een geluidsdrager, die aangeven wanneer er gekeerd moet worden. De lijnen liggen 20 meter uit elkaar. De test werkt met zogeheten trappen. Elke minuut wordt er één trap afgewerkt. Het nummer van elke trap wordt hierbij afgeroepen op de geluidsdrager. Het tempo gaat elke trap enigszins omhoog. Het is niet de bedoeling dat er van tevoren een warming-up gedaan wordt. De test is bedoeld om het uithoudingsvermogen (UHV) te testen. De testresultaten van elke kandidaat zullen afgezet worden tegenover een representatieve normgroep. Ook zal er gevraagd worden om bepaalde lichamelijke bewegingen te maken waarbij het bewegingsapparaat van de kandidaten getest wordt. 

 

> Psychologisch interview:

De kandidaat sluit zijn testdag af met een psychologisch interview van 30 minuten. In dit interview zullen eerst de eerder behaalde resultaten van de dag besproken worden met de kandidaat.

In dit psychologisch interview zal o.a. worden ingegaan op de beroepsmatige en persoonlijke achtergrond van de kandidaat . De persoonlijke drijfveren en ambities van de kandidaat zullen tevens worden uitgevraagd. Verder zal er op de volgende gespreksonderwerpen ingegaan worden: sociabiliteit, collegialiteit, integriteit, klantvriendelijkheid en omgaan met agressie en geweld.

In dit gesprek zal het eerder besproken gewenste competentieprofiel van de opdrachtgever worden afgewogen t.o.v. de kandidaat zijn persoonlijke profiel.

 

> Eindgesprek met de opdrachtgever

Aan het einde van de testdag zal er een gesprek plaatsvinden tussen de assessor en de opdrachtgever.

 

Hierin zullen de volgende zaken besproken worden:

 

> De testresultaten van het psychologisch onderzoek en de sporttest.

> De bevindingen van het psychologisch interview.

> Het advies van de assessor over de aansluiting van het competentieprofiel van de kandidaat en de geambieerde functie. Ofwel beantwoording op de hamvraag: Is er sprake van een goede match tussen de kandidaat en de werkgever?

 

> Zijn er meer of andere assessment mogelijkheden? 

Hierboven staat een volledig assessment beschreven. De gecombineerde resultaten zullen een accuraat beeld schetsen van de cognitieve, emotionele en fysieke vaardigheden van een kandidaat. Het is uiteraard mogelijk om losse assessment onderdelen uit te laten voeren.

 

Er kan ook gekozen worden voor specifiekere testen om bepaalde eigenschappen of vaardigheden van een kandidaat nader te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een kandidaat zijn:

 

> veerkrachtigheid, positiviteit en stressbestendigheid

> voorkeursstijlen in beroepsmatige situaties 

> concentratievermogen

> mate van creatief denken in beroepsmatige situaties 

 

Informeer naar de mogelijkheden!