Algemene voorwaarden

 Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Assessmentbureau-Uniformberoepen, in het bijzonder de dienstverlening aangaande assessments.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2 - Dienstverlening

De dienstverlening van Assessmentbureau-Uniformberoepen kan zowel werkzaamheden betreffen op uurbasis als tegen een vaste vergoeding of een vast tarief.

 1. Wanneer de dienstverlening door Assessmentbureau-Uniformberoepen op uurbasis wordt verricht, worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 2. Wanneer de dienstverlening door Assessmentbureau-Uniformberoepen tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover voorafgaand aan de opdracht afspraken gemaakt.
 3. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal Assessmentbureau-Uniformberoepen een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door de opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.
 4.  Assessmentbureau-Uniformberoepen behoudt zich het recht voor gemaakte reis- en parkeerkosten, afzonderlijk in rekening te brengen. Assessmentbureau-Uniformberoepen verplicht zich hierover schriftelijk verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.
 5. Na overleg behoudt Assessmentbureau-Uniformberoepen zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Artikel 3 - Kwaliteit

 1. Assessmentbureau-Uniformberoepen zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Assessmentbureau-Uniformberoepen voert overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen.  Assessmentbureau-Uniformberoepen garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Assessmentbureau-Uniformberoepen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Assessmentbureau-Uniformberoepen zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren.
 4. Wat betreft assessmentopdrachten houdt Assessmentbureau-Uniformberoepen zich aan de beroepscode van het Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepast Psychologen, kortweg NBTP. Deze beroepscode is terug te vinden op internetadres www.nbtp.nl.
 5. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de pres­tatie van Assessmentbureau-Uniformberoepen de noodzakelijke medewerking te verlenen.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Assessmentbureau-Uniformberoepen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Assessmentbureau-Uniformberoepen wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Assessmentbureau-Uniformberoepen zijn verstrekt, heeft deze het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Assessmentbureau-Uniformberoepen is niet aansprakelijk voor schade,van welke aard ook, ontstaan doordat Assessmentbureau-Uniformberoepen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 - Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werk­zaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Assessmentbureau-Uniformberoepen zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Assessmentbureau-Uniformberoepen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Assessmentbureau-Uniformberoepen hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 5 - Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een met Assessmentbureau-Uniformberoepen gesloten overeenkomst of geplande sessie binnen zes werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag. Bij annulering van de afspraak op de dag zelf is de opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
 2. Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door Assessmentbureau-Uniformberoepen te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door Assessmentbureau-Uniformberoepen gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 - Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Assessmentbureau-Uniformberoepen kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Assessmentbureau-Uniformberoepen niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Assessmentbureau-Uniformberoepen de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Assessmentbureau-Uniformberoepen verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, casuïstiek, rapportages , vragenlijsten, afbeeldingen, modellen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Assessmentbureau-Uniformberoepen en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assessmentbureau-Uniformberoepen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Assessmentbureau-Uniformberoepen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 - Vertrouwelijkheid

 1. Het is Assessmentbureau-Uniformberoepen verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Assessmentbureau-Uniformberoepen door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens Assessmentbureau-Uniformberoepen.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Assessmentbureau-Uniformberoepen is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Assessmentbureau-Uniformberoepen.
 2. Deelname aan de sporttest van Assessmentbureau-Uniformberoepen geschiedt geheel op eigen risico en de kandidaten zullen op de hoogte gebracht worden dat er geen bedrijfsverzekering is afgesloten voor deelname. Deelnemers zullen tevens een vrijwaringsverklaring en gezondheidsverklaring moeten tekenen alvorens zij mogen deelnemen aan de sporttest. 

Artikel 10 - Betaling

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 Artikel 11 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Assessmentbureau-Uniformberoepen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Assessmentbureau-Uniformberoepen opgeschort.
 3. Indien Assessmentbureau-Uniformberoepen door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechte­lijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Assessmentbureau-Uniformberoepen voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Assessmentbureau-Uniformberoepen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Assessmentbureau-Uniformberoepen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 - Wijziging

 1. Assessmentbureau-Uniformberoepen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Assessmentbureau-Uniformberoepen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.